€ 850,00

μεταχειρισμένα ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ 32 ΤΌΜΟΙ

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ 32 ΤΌΜΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΊ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΝΈΓΓΙΧΤΑ

ΝΕΊΛΟΣ ΜΙΡΟΒΛΥΤΗΣ,
ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΉΣ,
ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΆΝΝΟΥ,
ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΑΓΊΤΗΣ,
ΜΑΚΆΡΙΟΣ Ο ΑΙΓΎΠΤΙΟΣ,
ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ ΣΥΝΑΙΤΗΣ
ΑΠΟΦΘΈΓΜΑΤΑ ΓΕΡΌΝΤΩΝ
ΜΌΣΧΟΥ ΛΕΙΜΏΝΑ ΡΊΟΝ
ΘΕΟΔΩΡΉΤΟΥ ΚΎΡΟΥ ΦΙΛΌΘΕΟΣ
ΚΎΡΙΛΛΟΣ ΣΚΥΘΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΛΑΥΣΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΛΛΑΔΊΟΥ
ΔΙΆΔΟΧΟΣ ΦΩΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ
ΕΥΆΓΡΙΟΣ
ΑΒΒΑ ΙΣΑΙΑ
ΑΒΒΑ ΖΩΣΙΜΆ
ΜΆΡΚΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ ΗΣΥΧΙΟΥ
ΑΝΤΊΟΧΟΥ ΜΟΝΑΧΟΎ